Προμήθεια αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο της εκδήλωσης βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : Μ. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 15713/29.08.2023
ΑΔΑΜ: 23PROC013314788

Προς: KOVA ADVERTISING
Εισαγωγική Εταιρεία – Αντιπροσωπίες
Διαφημιστικά Δώρα Επιχειρήσεων

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την «Προμήθεια αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο της εκδήλωσης βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης: την «Προμήθεια αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο της εκδήλωσης βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Τρίτη 05/09/2023 και ώρα 15.00 π.μ..

Η δαπάνη έχει συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.941,84€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

    σε ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ

σε ευρώ

1 Σακίδιο πλάτης από πολυεστέρα (600D) με μπροστινή τσέπη με φερμουάρ, δύο πλαϊνές τσέπες από πλέγμα και ρυθμιζόμενους ιμάντες ώμου. Εκτύπωση full color μπροστά         90 17,40 1.566,00
    ΦΠΑ 24% 375,84
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.941,84

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της «Προμήθεια αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο της εκδήλωσης βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ.
Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.