ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 15682/29.08.2023
ΑΔΑΜ: 23PROC013313332

Προς: Πιτταρά Ε. Ευστάθιο / Κτηνίατρος

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης: «Στειρώσεις αδέσποτων ζώων»
Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Στειρώσεις αδέσποτων ζώων», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Δευτέρα 04/09/2023 και ώρα 15.00.
Η δαπάνη, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 9.746,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά στα ακόλουθα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική Μελέτη:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

    σε ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ

σε ευρώ

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ         147 15 2.205,00
2 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 1 100,00      100,00
3 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 1 80,00    80,00
4 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΓΑΤΟΥ 70 30,00    2.100,00
5 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΗΣ ΓΑΤΑΣ          75 45,00   3.375,00
    ΣΥΝΟΛΟ      7.860,00
    ΦΠΑ 24%      1.886,40
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      9.746,40

Με την οικονομική προσφορά, υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης «Στειρώσεις αδέσποτων ζώων» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

 

 

Σχόλια are closed.