Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την «Συντήρηση κεντρικών συστημάτων θέρμανσης σχολείων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 23016/2023
ΑΔΑΜ: 23PROC013950697

Προς: Ανεβλαβής Ελευθέριος
Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις,
Κλιματισμός, Πυρασφάλεια, Θέρμανση

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την
«Συντήρηση κεντρικών συστημάτων θέρμανσης σχολείων»

Διά της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Συντήρηση κεντρικών συστημάτων θέρμανσης σχολείων», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15.00.

Η δαπάνη, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 6.999,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά τα ακόλουθα, με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις, σε βάρος του ΚΑ 15-6262.002:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

Τιμή συντήρησης ανά λεβητοστάσιο ΔΑΠΑΝΗ
1 Αριθμός καυστήρων σχολικών μονάδων 52,00 80,00 4.160,00
2 Κόστος ανταλλακτικών για πιθανές βλάβες     1.485,00
    ΣΥΝΟΛΟ 5.645,00
    ΦΠΑ 24% 1.354,80
    ΤΕΛΙΚΟ 6.999,80

 

Με την οικονομική προσφορά, υποβάλλονται τα ακόλουθα:
-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης «Συντήρηση κεντρικών συστημάτων θέρμανσης σχολείων» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
– Αντίγραφο πτυχίου ή άδεια τεχνίτη σύμφωνα με την περιγραφή της Μελέτης
-Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
-Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov): α) για το εάν θα προσληφθεί προσωπικό για τις απαιτούμενες εργασίες ή θα πραγματοποιηθούν μόνο από τον ανάδοχο, β) ότι υπάρχει σύμφωνη γνώμη με τις απαιτήσεις της Μελέτης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

 

Σχόλια are closed.