Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης στο πλαίσιο «Συν διοργάνωσης camp καλαθοσφαίρισης» του Δήμου με τον αθλητικό όμιλο καλαθοσφαίρισης ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

 

Αρ. Πρωτ.: 11207 / 29.06.2022

ΑΔΑΜ: 22PROC010834978

 

Προς:

1.       ΟΡΚΟΣ HOTEL ΤΕΒ ΑΕ

2.       Πολίτη Ελισσάβετ / Αθλητικά Είδη

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                          

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300

Πληροφορίες : M. Ζαζάνη

Τηλέφωνο: 2285029423

Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

 

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης στο πλαίσιο

«Συν διοργάνωσης camp καλαθοσφαίρισης» του Δήμου με τον αθλητικό όμιλο καλαθοσφαίρισης ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟ

 

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης στο πλαίσιο «Συν διοργάνωσης camp καλαθοσφαίρισης» του Δήμου με τον ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟ αθλητικό όμιλο καλαθοσφαίρισης

στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Δευτέρα 04/07/2022.

 

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 3.191,26 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 15-6472.007, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
3 μονόκλινα δωμάτια για 10 διανυκτερεύσεις  (3*10*74,40 €) φπα 13%

 

55100000-1 2.232,00 290,16 2.522,16
Φόρος διαμονής (30*0,50€) 55130000-0 15,00 15,00
Mπλουζάκια μακό 100% βαμβακερά (περιλαμβάνει 3 τυπώματα: σήμα- όνομα ομάδας -και το χορηγό «Δήμος Νάξου» (50 τμχ*10,55)

 

18412200-2 527,50 126,60 654,10
ΣΥΝΟΛΑ   2.774,50  416,76   3.191,26

 

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

 

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)

ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)

Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) από δ/νων σύμβουλο και μέλη ΔΣ που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική δαπάνη στο πλαίσιο Συν διοργάνωσης camp καλαθοσφαίρισης» του Δήμου με τον αθλητικό όμιλο καλαθοσφαίρισης ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟ

ή απόσπασμα ποινικού μητρώου από δ/νων σύμβουλο και μέλη ΔΣ

 

Σημείωση: οι διανυκτερεύσεις στα δωμάτια θα ισχύουν από την ανάθεση και σχετική Σύμβαση της δαπάνης

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.