Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την υπηρεσία «Μικροβιολογικές αναλύσεις δειγμάτων θαλάσσιων υδάτων παραλίας Πλάκας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αρ. πρωτ.: 21125/17.11.2022   

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                          ΑΔΑΜ: 22PROC011621254

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                            

Προς:

«MATTER / Εργαστήριο Χημικών – Οινολογικών Αναλύσεων

Γ. Μακρυδημήτρης & Α. Νικολοπούλου Ο.Ε.»

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                 

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300

Πληροφορίες : M. Ζαζάνη

Τηλέφωνο: 2285029423

Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την υπηρεσία

«Μικροβιολογικές αναλύσεις δειγμάτων θαλάσσιων υδάτων παραλίας Πλάκας»

 

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης για την υπηρεσία: «Μικροβιολογικές αναλύσεις δειγμάτων θαλάσσιων υδάτων παραλίας Πλάκας»,

στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 899,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 70-6162.014, ως ακολούθως:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV: 71620000-0 Υπηρεσίες Αναλύσεων

ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 Μικροβιολογική ανάλυση δειγμάτων θαλάσσιων υδάτων παραλίας Πλάκας 5  

145,00

 

725,00

  ΦΠΑ 24% 174,00
  ΣΥΝΟΛΟ 899,00

 

 

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

 

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)

ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)

Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) από τον νόμιμο εκπρόσωπο που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Υπηρεσίας Μικροβιολογικές αναλύσεις δειγμάτων θαλάσσιων υδάτων παραλίας Πλάκας» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου

-Δήλωση της εταιρείας για την αποδοχή των απαιτήσεων της σχετικής Μελέτης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.