Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την «Προμήθεια τροφής για τις υπάρχουσες ταΐστρες των αδέσποτων γατών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 5325/2023

ΑΔΑΜ: 23PROC012360057

 

Προς:

Σκυλάκη Στυλιανό

Γενικό Εμπόριο Ζωοτροφών

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την
«Προμήθεια τροφής για τις υπάρχουσες ταΐστρες των αδέσποτων γατών»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Προμήθεια τροφής για τις υπάρχουσες ταΐστρες των αδέσποτων γατών»,
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 12.099,23 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 70-6699.003, ως ακολούθως:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ / ΜΕΤ ΤΙΜΗ / ΣΑΚΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΔΑΠΑΝΗ
1 ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΑΤΕΣ ΣΑΚΙ

20 ΚΙΛΩΝ

 

20,16

 

484

 

9.757,44

 

         
      φπα 24% 2.341,79
        γενικο συνολο δαπανησ  

12.099,23

 

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Προμήθειας τροφής για τις υπάρχουσες ταΐστρες των αδέσποτων γατών»
ή απόσπασμα ποινικού μητρώου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.