Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την «Πραγματοποίηση «10ης Γιορτής Φάβας» στη Σχοινούσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : Ε. Μαύρου
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: efitrou@naxos.gov.gr

Προς: Δημήτρη Πέτρου
Ταβέρνα-Σχοινούσσα
Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την
«Πραγματοποίηση «10ης Γιορτής Φάβας» στη Σχοινούσσα
Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης: «Πραγματοποίηση «10ης Γιορτής Φάβας» στη Σχοινούσσα», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. (έως 21/06/2023 και ώρα 10.00 π.μ.)
Η δαπάνη έχει συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή
φωτοαντίγραφα.
-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της «Πραγματοποίηση «10ης Γιορτής Φάβας» στη Σχοινούσσα ή απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.