ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  Αρ. Πρωτ.: 7636/2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                ΑΔΑΜ: 22PROC010547842
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Προς: Σκυλάκη Στυλιανό Γενικό Εμπόριο Ζωοτροφών

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την
«Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Προμήθειας τροφής αδέσποτων ζώων»,
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 3.459,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 70-6699.003, ως ακολούθως:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ

/ΜΕΤ

ΤΙΜΗ /ΚΙΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΕ KG

ΔΑΠΑΝΗ
1 ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 0,90 3.100 2.790,00

 

        φ.π.α.24% 669,60

 

        ΤΕΛΙΚΟ 3.459,60

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Προμήθειας τροφής αδέσποτων ζώων»
ή απόσπασμα ποινικού μητρώου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.