Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς μίσθωση μηχανημάτων για ύδρευση –αποχέτευση στη Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας

ΑΔΑΜ: 22PROC011897796 2022-12-23

Ημερομηνία: 23/12/2022
Αριθμός πρωτοκόλλου: 24242/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς: Φακίνος Μ. Ιωάννης «Ο ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ» Αυτοκινητιστής Χωματουργικές εργασίες Νάξος

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για ύδρευση –αποχέτευση στη Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.
Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (33.976,00 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25-6233.003 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022-2023.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-2336/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Μαζί με την οικονομική προσφορά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:
1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), η οποία επισυνάπτεται, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
5. Άδειες κυκλοφορίας προσφερόμενων μηχανημάτων-οχημάτων.
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 28-12-2022.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.