Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς Πραγματοποίηση δύο δύο θεατρικών παραστάσεων στην αυλή του Ιάκωβου Καμπανέλλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς:
1. Επί Σκηνής / Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία – Θεατρικά-Πολιτιστικά
e-mail: katepoly@yahoo.gr

2. Δεουδές Γεώργιος
Ενοικίαση ηχητικών & φως, εμπορία-επισκευή ηλεκ/νικών, ραδιο-τηλεοπτικές υπηρεσίες
e-mail: naxo1075@gmail.com

3. Γιώργος Μιχαήλ
Υπηρέτες πλήρους διαφήμισης-Εκτυπωτικές δραστηριότητες
e-mail: info@absolutconcept.gr

 

 

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την Πραγματοποίηση δύο (2) θεατρικών παραστάσεων με τίτλο «Μια συνάντηση κάπου στην αυλή του Ιάκωβου Καμπανέλλη», σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατό τριάντα ευρώ (7.130,00 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15-6471.009 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.
Μαζί με την οικονομική προσφορά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:
1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), η οποία επισυνάπτεται, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Το είδος 1 της Τεχνικής Έκθεσης αφορά στον 1ο αποδέκτη της παρούσας πρόσκλησης, το είδος 2 στον 2ο αποδέκτη, το είδος 3 στον 3ο αποδέκτη και το είδος 4 στον 4ο αποδέκτη.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τις 14/11/2022.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.