Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς Προμήθεια υλικών σήμανσης

Προς Κάθε ενδιαφερόμενο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 22853 60178

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr
                                                                

                                  

 

 

 

 

 

 

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

 Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην  «Προμήθεια υλικών σήμανσης»,  σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Μελέτη.

 Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και δεκάξι λεπτών (9.993,16 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 70-7135.005 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 .

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει:

Α. Τεχνική Προσφορά η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει (αρ. 2.5 της μελέτης):

  1. Τεχνική Προσφορά: Υποβολή ”ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ”
  2. Υπεύθυνη Δήλωση για CE και προδιαγραφές: Υπεύθυνη Δήλωση ότι: α. Όλα τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού θα φέρουν σήμανση CE β. Όλα τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες ανά είδος προδιαγραφές.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση για την εγγύηση καλής λειτουργίας. Υπεύθυνη Δήλωση ότι: Τα προσφερόμενα προϊόντα θα καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για ένα (1) έτος με δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικών υλικών.

               Β. Οικονομική προσφορά  η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

  1. Οικονομική Προσφορά
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
  4. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), η οποία επισυνάπτεται, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
  5. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α και β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 05-10-2022.                                                                                                                                

 

ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

  1. 1. ΜΕΛΕΤΗ
  2. 6.1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Σχόλια are closed.