Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς Συντήρηση Δημοτικής Πύλης www.e-naxos.eu

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  21/12/2022
Αριθμός πρωτοκόλλου  23849/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς:
Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας Α.Ε. (OTS A.E.)
Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 125, 546 27

 

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην δαπάνη με τίτλο «Συντήρηση Δημοτικής Πύλης www.e-naxos.eu» σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 22834/2022 Τεχνική Περιγραφή του Γραφείου Πληροφορικής Επικοινωνίας και Τηλεπικοινωνιών, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (4.960,00 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α. 70-6262.004 και αναλύεται ως εξής:
Για το έτος 2022, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 0,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και για το έτος 2023 η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.960,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Μαζί με την οικονομική προσφορά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:
1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), η οποία επισυνάπτεται, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 27-12-2022.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.