Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς Συναυλία με την Μαρία Φαραντούρη και τον Βασίλη Γισδάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

Προς:
1. Cantabile Events
e-mail: cantabile.artevents@gmail.com

2. Δεουδές Γεώργιος
Ενοικίαση ηχητικών & φως, εμπορία-επισκευή ηλεκ/νικών, ραδιο-τηλεοπτικές υπηρεσίες
e-mail: naxo1075@gmail.com

3. Γιώργος Μιχαήλ
Υπηρέτες πλήρους διαφήμισης-Εκτυπωτικές δραστηριότητες
e-mail: info@absolutconcept.gr

4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΡΑΝΟΥΔΗΣ
ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΖΩΝΝΗΣ»
e-mail: nikolastranoudis@gmail.com

5. Καπρής Δημήτριος
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
e-mail: stamatiskapris@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την «Συναυλία με την Μαρία Φαραντούρη και τον Βασίλη Γισδάκη με τίτλο: «Άκουσε τη φωνή μου κι έλα» στο Αθλοθέατρο Φιλωτίου στις 19 Αυγούστου 2022», σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (12.324,00 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15-6471.009 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 .
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1577/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α και β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Το είδος 1 της Τεχνικής Έκθεσης αφορά στον 1ο αποδέκτη της παρούσας πρόσκλησης, το είδος 2 στον 2ο αποδέκτη, το είδος 3 στον 3ο αποδέκτη, το είδος 4 στον 4ο αποδέκτη και το είδος 5 στον 5ο αποδέκτη.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τις 17/08/2022.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Συνημμένα:
1. 1. ΜΕΛΕΤΗ
2. 6.5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Σχόλια are closed.