Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς «Συντήρηση-επισκευή μετρητικών οργάνων ΒΙΟΚΑ και οργάνων ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Αριθμός πρωτοκόλλου  14180/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 22853 60178

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς:

HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.,

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 


                                                                   «Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

 

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για τη «Συντήρηση-επισκευή μετρητικών οργάνων ΒΙΟΚΑ και οργάνων ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»,  σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

 Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25-6265.021 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 .

                Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1536/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.

β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.

γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

                  Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α και β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

                 

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 18-08-2022.                                                                                                                                

  1. 1. ΜΕΛΕΤΗ
  2. 7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

      Ο Δήμαρχος

     Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.