Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ»

∆ήµος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 16/12/2022

Αριθµός πρωτοκόλλου 23512/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά
Τηλέφωνο: 2285071545

Προς:
1. Κοντόπουλος Αλέξανδρος (ΟΜΑΔΑ Α)
2. Κουφόπουλος Αντώνιος (ΟΜΑΔΑ Β)
3. Τάκος Σταμάτης (ΟΜΑΔΑ Γ)

 

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς
«Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 18.851,72 € € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ» από την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σχόλια are closed.