Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών της κατεπείγουσας προμήθειας ειδών (υγειονομικού υλικού και rapid tests), στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 27/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                             Αριθμός Πρωτοκόλλου : 22275/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                        

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                            Προς:
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                               1. ForHealth
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                       2. Κάθε ενδιαφερόμενο
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
FAX: 22850-23570
Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών της κατεπείγουσας προμήθειας ειδών (υγειονομικού υλικού και rapid tests), στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

 

 Σε συνέχεια της αρ. απ. 379/2020 ΟΕ ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της κατεπείγουσας προμήθειας ειδών, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη, σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, που αφορά στην περίπτωση «κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή».

 

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 22.921,00 € (συμπεριλαμβανομένου των ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ: 00-6495.003 του έτους 2020, με τα ακόλουθα είδη και ποσότητες:

 

Μελέτη Α – Υγειονομικό υλικό:

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 500 ML 1500
ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 LT 200
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ) 16
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ) 10
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 500
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3000
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 10

 

Μελέτη Β – Rapid tests:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Rapid tests ταχέως συστήματος για αντιγόνο Sars-CoV-2 Τεμ. 500

 

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης:

Η Επιτροπή Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την αξιολόγηση δικαιολογητικών-οικονομικών προσφορών θα είναι εκείνη που έχει ήδη οριστεί από την απόφαση 262/2019 (ΑΔΑ: 6588ΩΚΗ-ΝΗ0) της ΟΕ για την «προμήθεια ειδών που δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένη κατηγορία», ήτοι:

Τακτικά Μέλη

 1. Χατζηανδρέου Γεώργιος (πρόεδρος)
 2. Βιτζηλαίος Νικόλαος
 3. Σκορδιαλός Στυλιανός

 

Αναπληρωματικά

 1. Πρωτονοταρίου Αικατερίνη
 2. Φραγκάκος Κυριάκος
 3. Τριανταφύλλου Νεκταρία

 

 

Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας, θα κληθούν οι κάτωθι οικονομικοί φορείς για την κατάθεση προσφορών τους:

 1. Μελέτη Α – Υγειονομικό υλικό: προς κάθε ενδιαφερόμενο (υπό την προϋπόθεση ότι τα είδη συμφωνούν απόλυτα με τις προδιαγραφές της Μελέτης)
 2. Μελέτη Β – Rapid tests: προς ForHealth A.E. (Λεωφ. Πεντέλης 29, Βριλήσσια 152 35) και κάθε ενδιαφερόμενο (υπό την προϋπόθεση ότι τα είδη συμφωνούν απόλυτα με τις προδιαγραφές της Μελέτης)

 

Όροι Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης:

 

Άρθρο 1:Τόπος και χρόνος

Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του διαγωνισμού νοείται η αποστολή της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς και η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές), ήτοι την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15.00 στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου. Μετά την ώρα αυτή δεν θα γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά.

 

Η αποσφράγιση θα διεξαχθεί, Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 8.30 στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της επιτροπής γνωμοδότησης διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως.

 

Άρθρο 2: Αντικείμενο του διαγωνισμού

 1. Η διαδικασία αφορά στην «Κατεπείγουσα Προμήθεια ειδών (υγειονομικού υλικού και rapid tests), στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020», όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
 2. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτούμενων ειδών των τμημάτων (έως 4 ανάδοχοι).

 

Άρθρο 3: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016

 

Άρθρο 4: Υποβολή φακέλου προσφοράς

Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τα είδη…………….., β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, γ) ο τίτλος της σύμβασης, δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα

 

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε δημοπρασία

Ποινικό Μητρώο (εντός 3μήνου η έκδοση). Προσκόμιση ποινικού: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ ή υπεύθυνη δήλωση[1] του νομίμου εκπροσώπου (θα δίδεται από την Υπηρεσία προς συμπλήρωση) περί των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

-Αντίγραφο ταυτότητας για το κάθε ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση που θα κατατεθεί

Υπεύθυνη Δήλωση (δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής): 1. Διαβεβαίωση για την ποιότητα των προσφερόμενων ειδών, 2. Η όποια μεταφορά των ειδών θα βαρύνει των ανάδοχο, 3. Τα είδη είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Μελετών, 4. Αναφορά στα είδη/τμήμα για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά

-Υποβολή των ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη συνάφεια με την ανάθεση)

 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.

 

Άρθρο 5: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.

 

Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Πρώτα ελέγχεται και καταγράφονται τα στοιχεία από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Όσων συμμετοχών τα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με τα απαιτούμενα προχωρούν στο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές στα δικαιολογητικά, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Ο ανωτέρω έλεγχος δικαιολογητικών και οικονομικών στοιχείων γίνεται σε μία συνεδρία και συντάσσεται ένα πρακτικό, το αποτέλεσμα του οποίου επικυρώνεται με απόφαση της ΟΕ. Μετά την κατακύρωση, ο οικονομικός φορέας καλείται για την άμεση υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

 

Άρθρο 6: Εγγυητικές

Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, διότι το συνολικό ποσό είναι κάτω των ορίων της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

 

Συνημμένα έγγραφα:

 1. Μελέτη για την προμήθεια
 2. Τεχνική Περιγραφή
 3. Υπεύθυνη Δήλωση
 4. Έγκριση όρων

 

 

 

[1]Ώστε να μην κωλύεται η διαδικασία από την έκδοση εγγράφων λόγω υπολειτουργίας δημοσίων τμημάτων εξαιτίας των νόμιμων μέτρων για τον covid-19

Σχόλια are closed.