Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών της κατεπείγουσας προμήθειας ειδών τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          Νάξος, 29/04/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                    Αρ. Πρ.: 6673
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                        Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                          1. ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (κατάστημα Νάξου)
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                               2. ΑΦΟΙ ΒΑΣΑΛΑΚΗ ΟΕ
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                       3. ΒΙΔΑΛΗΣ Market Νάξος
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη                                                                              4. Υιοί Α. Κουτελιέρη Εμπ/κή-Βιοτ/κή-Τουρ/κή Α.Ε.
Τηλέφωνο: 2285360155
FAX: 22850-23570
Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών της κατεπείγουσας προμήθειας ειδών τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

 Σε συνέχεια της αρ. απ. 110/2020 ΟΕ ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της κατεπείγουσας προμήθειας ειδών τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη, σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΝΠ ΦΕΚ 55/11.03.2020 (άρθρο 10 παρ. 3α), ΦΕΚ 68/20.03.2020 (άρθρο 37 παρ. 10) και ΦΕΚ 75/30.03.2020 (άρθρο 43 παρ. 3β): «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 – Προμήθειες τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες», στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, που αφορά στην περίπτωση «κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή».

Η δαπάνη με ενδεικτικό προϋπολογισμό 34.984,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ: 15-6473.002 του έτους 2020, με τα ακόλουθα είδη και ποσότητες:

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
1 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500 ΓΡΜ 2500
2 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΟΦΤΟ 500 ΓΡΜ 2000
3 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500 ΓΡΜ 2500
4 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 ΛΙΤΡΟ 2200
5 ΦΑΚΕΣ 500 ΓΡΜ 2000
6 ΡΕΒΥΘΙΑ 500 ΓΡΜ 2000
7 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500 ΓΡΜ 2500
8 ΕΒΑΠΟΡΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΜΧ 2000
9 ΖΑΧΑΡΗ 1000 ΓΡΜ 2000
10 ΜΕΛΙ 140 ΓΡΜ 2000

 

Όροι Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης:

 Άρθρο 1:Τόπος και χρόνος

Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του διαγωνισμού νοείται η αποστολή της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες, ήτοι την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου.

Η αποσφράγιση θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της επιτροπής γνωμοδότησης διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως.

 Άρθρο 2: Αντικείμενο του διαγωνισμού

  1. Η διαδικασία αφορά στην «Κατεπείγουσα Προμήθεια ειδών τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020», όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

  1. Γίνονται δεκτές προσφορές για το για το σύνολο των απαιτούμενων ειδών (ένας ανάδοχος).

 Άρθρο 3: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016

 Άρθρο 4: Υποβολή φακέλου προσφοράς

Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, γ) ο τίτλος της σύμβασης, δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα

 

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ

Ποινικό Μητρώο (εντός 3μήνου η έκδοση). Προσκόμιση ποινικού: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ ή υπεύθυνη δήλωση[1] του νομίμου εκπροσώπου (θα δίδεται από την Υπηρεσία προς συμπλήρωση) περί των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα και με το άρθρο 27 της ΠΝΠ 68/20.03.2020

-Αντίγραφο ταυτότητας για το κάθε ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση που θα κατατεθεί

Υπεύθυνη Δήλωση (δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής): 1. Διαβεβαίωση για την ποιότητα των προσφερόμενων ειδών, 2. Η όποια μεταφορά των ειδών θα βαρύνει των ανάδοχο

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.

 

Άρθρο 5: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.

Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Πρώτα ελέγχεται και καταγράφονται τα στοιχεία από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Όσων συμμετοχών τα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με τα απαιτούμενα προχωρούν στο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές στα δικαιολογητικά, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Ο ανωτέρω έλεγχος δικαιολογητικών και οικονομικών στοιχείων γίνεται σε μία συνεδρία και συντάσσεται ένα πρακτικό, το αποτέλεσμα του οποίου επικυρώνεται με απόφαση της ΟΕ. Μετά την κατακύρωση, ο οικονομικός φορέας καλείται για την άμεση υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Άρθρο 6: Εγγυητικές

– Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής 

– Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρωτότυπη, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

 

 

[1]Ώστε να μην κωλύεται η διαδικασία από την έκδοση εγγράφων λόγω υπολειτουργίας δημοσίων τμημάτων εξαιτίας των νόμιμων μέτρων για τον covid-19

Σχόλια are closed.