Πρόσκληση για υποβολή κλειστής προσφοράς για την ετήσια ασφάλιση  των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοσυκλετών του Δήμου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για την υποβολή κλειστής προσφοράς για την ετήσια ασφάλιση  των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την περίοδο από 7/03/2018 έως 7/03/2019.

Δια της παρούσης,

ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση κλειστών προσφορών στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την  Τρίτη 19/12/2017  και ώρα 14:30 μ.μ.

Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στο διάστημα από 7/3/2018 μέχρι 7/3/2019 και δεσμεύει  τους Κ.Α.

10-6253, 15-6253, 20-6253, 20-6252, 25-6253, 25-6252, 30-6253, 30-6252, 35-6253,

40-6253 και 50-6253 με τίτλο «ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων/μηχανημάτων» του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018  με συνολικό ποσό  18.365,00 € .

Κριτήριο για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή και το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού ετήσιων ασφαλίστρων, των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοσυκλετών.

Σε περίπτωση ύπαρξης όμοιων προσφορών ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής υπηρεσίας με δική τους ευθύνη.

Συνημμένα έγγραφα

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.