ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Νάξος, 22-07-16
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                               Αρ. Πρωτ: 12069
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Φιλωτίου, Δονούσας, Ηρακλειάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Απειράνθου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 27 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 
1.Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτης  Προστασίας, Διαμόρφωσης και Ανάδειξης της Αρχαίας Πόλης της Νάξου».
2.Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην  Πρόσκληση με κωδ. 14.6.33.33.1-3 και Α/Α ΟΠΣ 1474, στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας Προτεραιότητας, Άξονας 14.
3.Επικαιροποίηση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για το έργο: «Επισκευή κτιρίου Ειρηνοδικείου Νάξου» και καθορισμός τρόπου ανάθεσης.
4.Συμμετοχή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις Βελτίωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών – Κέντρα Κοινότητας».
5.Συμμετοχή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην πρόσκληση με τίτλο: ‘’ ∆ράσεις Βελτίωσης των παρεχοµένων κοινωνικών υπηρεσιών – ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικά Φαρµακεία’’.
6.Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων» και ορισμός τρόπου εκτέλεσης.
7.Έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Τροφίμων για το Κοινωνικό  Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2016». 
8.Επικαιροποίηση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου  «Αντικατάσταση πλάκας ισόγειας πτέρυγας 1ου Γυμνασίου Νάξου».
9.Επικαιροποίηση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου  «Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου».
10.Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης της μελέτης «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης Δ.Κ. Ηρακλειάς τύπου αντίστροφης ώσμωσης (R.O.) ελάχιστης ημερήσιας παραγωγής 300m3 λόγω αλλαγής των συντελεστών Φ.Π.Α. – Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίου».
11.Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 371/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την συγχώνευση των Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Νάξου.
12.Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 361/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την αναγκαιότητα ανάθεσης υπηρεσιών επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης, σε ιδιώτες.
13.Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Δ.Κ Νάξου.   
14.Λήψη απόφασης για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
15.Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση 1 ΧΑΔΑ στη θέση Μπαμπακιές  Β του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
16.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες εργολαβίας παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τα νησιά των Μικρών Κυκλάδων.
17.Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας ελεγκτή δεξαμενών και πηγών νήσου Νάξου.
18.Λήψη απόφασης για της εκτέλεση της υπηρεσίας ελεγκτή δεξαμενών και πηγών νήσου Νάξου.
19.Λήψη απόφασης για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Αμοργού για την Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων των Μικρών Κυκλάδων στον ΧΥΤΑ Αμοργού.
20.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Έργα υποδομής αφαλάτωσης Δ.Κ. Δονούσας ».
21.Λήψη απόφασης για παράταση συμβάσεων μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων.
22.Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Δ.Κ. Νάξου.
23.Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου στην περιοχή «Τίμιος Σταυρός» Δ.Κ. Νάξου για κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 
24.Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων.
25.Έγκριση απολογισμού Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής οικονομικού έτους 2015. 
26.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016.
27.Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
28.Διαγραφές βεβαιωμένων χρηματικών καταλόγων οι οποίοι βεβαιώθηκαν δυο φορές στο ταμείο του Δήμου.
29.Διαγραφές ποσών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους.
30.Έγκριση παράθεσης γεύματος για τα μέλη του προγράμματος «Άγονη Γραμμή Γόνιμη».
31.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμου καταβολής χρεών του οφειλέτη του Δήμου κ. Καπούνη Ευάγγελου.
32.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας: «Ανάπτυξη ιστών με φωτιστικά σώματα τροφοδοτούμενα από φωτοβολταϊκά στοιχεία & συστήματα διαχείρισης για τις στάσεις των αστικών γραμμών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
33.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
34.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.
35.Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικού εμπειρίας. 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.