ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                 Νάξος, 27/05/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                         Αρ. Πρωτ: 8111
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Ηρακλειάς, Κουφονησίων, Σχοινούσας και Δονούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Απειράνθου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4)Προς τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Σκαδού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 31 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 
1.Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο έργο: «Αναβάθμιση Δικτύων Ύδρευσης και Περιορισμός Διαρροών».
2.Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο έργο: «Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης».
3.Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο έργο: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου».
4.Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο έργο: «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων».
5.Έγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: «Συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 .
6.Έγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμός ακτών νήσου Νάξου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, στις Δημοτικές Ενότητες του νησιού.
7.Έγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμού ακτών νησιών με μηχανικά μέσα» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 στις Δημοτικές Ενότητες των νησιών Δονούσας, Κουφονησίου, Σχοινούσας και Ηρακλειάς. 
8.Έγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: «Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.
9.Έγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: «Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Δρυμαλίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011. 
10.Λήψη απόφασης για τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας του Δήμου με την ΕΕΑΑ, με σκοπό την επίλυση του προβλήματος διάθεσης του υπολείμματος διαλογής.
11.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας του Δήμου  με την ΕΕΑΑ για την μεταφορά της συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ Αττικής.
12.Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης μίσθωσης δημοτικών βοσκοτόπων περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Σκαδού. 
13.Λήψη απόφασης για την παράταση συμβάσεων μίσθωσης Γραφείων Δόμησης στη Δ.Κ. Νάξου. 
14.Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου για την στέγαση  του Κ.Ε.Π. Νάξου.
15.Λήψη απόφασης για εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων: α) 30,92τ.μ. και β) 50,60τ.μ. τα οποία ευρίσκονται  στην Τ.Κ. Απειράνθου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
16.Λήψη απόφασης για την δαπάνη φιλοξενίας επίσημων και υπηρεσιακών παραγόντων.
17.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην επιτροπή ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
18.Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας για μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Νάξου.
19.Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση κατανομής ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
20.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων οφειλέτη κ. Μαργαρίτη Φώτη.
21.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων οφειλέτη κ. Μαράκη Ιάκωβου.
22.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων οφειλέτη κ. Παπακωνσταντή Εμμανουήλ.
23.Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.
24.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
25.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.