ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              Νάξος, 31/10/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Αρ. Πρωτ: 20119
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                    
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Aγίου Αρσενίου, Φιλωτίου και Κουφονησίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Κορωνίδας και Απειράνθου  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων..
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 04 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 
1.Ορισμός Δημάρχου ή οριζόμενου από αυτόν Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην θέση του αποβιώσαντος Προέδρου της, Τοτόμη Πρωτονοτάριου.
2.Ορισμός μέλους και ορισμός Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Β/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην θέση του αποβιώσαντος Προέδρου της, Τοτόμη Πρωτονοτάριου.
3.Έγκριση σχεδίου απόφασης για την υλοποίηση του έργου: «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» με ίδια μέσα.
4.Έγκριση σχεδίου απόφασης για την υλοποίηση του έργου: «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» με ίδια μέσα. 
5.Έγκριση σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών φωτιστικών λαμπτήρων.
6.Έγκριση πρακτικού 2  για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2016-2017», για τις κατηγορίες – ομάδες ¨2¨ Ηλεκτρολογικές & Ηλεκτρονικές Εργασίες – Ανταλλακτικά και ¨5¨ Συντήρηση & Επισκευή Δικύκλων – Ανταλλακτικά.
7.Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κερκίδες θεατών με βοηθητικούς χώρους σε γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 πρώην Κοινότητας Κουφονησίων».
8.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε., 2ης τροποποιητικής μελέτης και  παράταση προθεσμίας του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων». 
9.Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου Δημοτικής Συγκοινωνίας με το  ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ Α.Ε, διάρκειας ενός έτους,  εντός της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, για την γραμμή Νέο Νεκτροταφείο – Αγγίδια και Δ.Α.Κ. – Γήπεδο Αγίου Αρσενίου. 
10.Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου Δημοτικής Συγκοινωνίας με το  ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ Α.Ε, διάρκειας ενός έτους,  εντός της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας.
11.Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Μύλος Δ.Ε. Δρυμαλίας.
12.Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Ξηρόκαμπος – «Τίμιος Σταυρός» Δ.Ε. Νάξου.
13.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Προσθήκη WC στο Δημοτικό Σχολείο Απειράνθου».
14.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για ενέργειες τουριστικής προβολής έτους 2016.
15.Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
16.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016.
17.Λήψη απόφασης σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από την εκκαθάριση του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Νάξου.
18.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Χωριανόπουλου Ιωάννη περί αναφερόμενης υπερβολικής χρέωσης σε παροχή ύδρευσης στον Απόλλωνα.
19.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ανευλαβή Παρασκευής για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών ύδρευσης.
20.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Μαυρογιανοπούλου Φωτεινής για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών ύδρευσης.
21.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αθηνάς Χωριανοπούλου Πιτταρά για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών ύδρευσης.
22.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.