ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Νάξος, 09-05-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      Αρ. Πρωτ: 6322
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς   Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 09 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 
1.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2014.
2.Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων κρίνεται κατεπείγουσα καθότι αφορούν  την άμεση υλοποίηση και εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων και λαμβάνει χώρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ Α 93/14.7.2014).
       
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.