ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νάξος, 11-04-2014
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                Αρ. Πρωτ: 5056
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Α) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς τους Προέδρους: α) της Δ.Κ Σχοινούσας, β)της Δ.Κ. Νάξου, γ) της Δ.Κ. Απεράθου, δ) της Τ.Κ. Κορωνίδας, 
Γ) Προς τους Παρέδρους α) της Τ.Κ. Γαλήνης β) της Τ.Κ. Μονής
Δ) Προς τους Προέδρους: α) της Κοινωφελούς Επιχείρησης και β) της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 16 Απριλίου 2014, ημέρα Μεγάλη Τετάρτη και ώρα: 14.00μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 
1.Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2014.
2.Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3.Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «Επισκευές Δημοτικών οδών από σκυρόδεμα».
4.Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «Πλακοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις εντός των οικισμών Δ.Κ. Απεράθου».
5.Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Νάξου».
6.Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «Διαμόρφωση για την ανάδειξη πηγαδιού στην θέση Λιβαδάκι και των παραδοσιακών βόλτων κεντρικών δρόμων εντός οικισμού Κορώνου».
7.Παραλαβή μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής εγκατάστασης μονάδων αφαλάτωσης Δ.Κ. Σχοινούσας».
8.Παραλαβή μελέτης «Τοπογραφικό διάγραμμα σχολικών συγκροτημάτων 2ου, 4ου Δημοτικού και 1ου Νηπιαγωγείου Χώρας Νάξου».
9.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας σύμβασης για συλλογή μετάλλων, σίδερων (scrap) και λοιπών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
10Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας σύμβασης «Προμελέτη του έργου Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ακαθάρτων Οικισμού Απόλλωνα Δήμου Δρυμαλίας».
11.Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση Μηχανογραφικών Εφαρμογών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
12.Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Νάξου».
13.Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Διαμόρφωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας».
14.Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Διαμόρφωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νάξου».
15.Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ύδρευσης παραλιακών οικισμών Τ.Κ. Κορωνίδας».
16.Έγκριση επέκτασης αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Πάπα Αμμίτη της Τ.Κ. Γαλήνης.
17.Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Συμπληρωματικές αποτυπώσεις – τοπογραφήσεις δρόμου Απεράθου – Μουτσούνας ν. Νάξου».
18.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μονής στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μονιατών «Η τέχνη» για τη δημιουργία Μουσείου Υφαντικής – Λαϊκής Τέχνης.
19.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
20.Διαγραφές οφειλών από τέλη παραπιδημούντων.
21.Διαγραφές οφειλών από καταλόγους ύδρευσης.
22.Διαγραφές οφειλών από κλήσεις.
23.Διαγραφές οφειλών τελών νεκροταφείων.
24.Διαγραφές οφειλών από πρόστιμα πολεοδομίας.
25.Εξέταση αιτήματος περί διαγραφής οφειλής της εταιρείας «Πλάζα Μπητς Χοτέλ Α.Ε.».
26.Επιστροφή χρηματικού ποσού στον Κουτρή Κων/νο από παράβολο πολεοδομίας.
27.Έγκριση απολογισμού Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής οικονομικού έτους 2013.
28.Έγκριση ισολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης οικονομικού έτους 2013.
29.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης οικονομικού έτους 2014.
30.Επιχορηγήσεις α) αθλητικών σωματείων και β) πολιτιστικών σωματείων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2014.
31.Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας για τις εκδηλώσεις Νικοδήμεια 2014
32.Λήψη απόφασης επί αιτήματος περί καθορισμού και παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων της Ι. Καστρήσιος στη Δ.Κ. Νάξου.
33.Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή, σε λαϊκές αγορές της χώρας, Τυροκομικών Προϊόντων προερχόμενων από γάλα δικής του παραγωγής.
34.Κατανομή ποσού από χρηματοδοτήσεις στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
35.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
36.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2014.
37.Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
38.Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.