ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                     Νάξος, 12-09-2014
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                               Αρ. Πρωτ: 16602
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου      Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 16 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα: 19.30μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 
Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) (αρθ.8 του Ν 4279/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ.75/2011).
Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων .
Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
Συγκρότηση επιτροπών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2014 (01/09-31/12/14):
Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων και εργασιών (αρ. 15 Π.Δ. 171/87).
Επιτροπή παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών (αρ. 67 Π.Δ. 28/80).
Επιτροπή εκτίμησης κινητών και ακινήτων (αρ.186 του Ν. 3463/2006 και αρ. 7 Π.Δ. 270/81).
Επιτροπή του άρθρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 20 και επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ 23/2000.
Πρωτοβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων.
Δευτεροβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων.
Επιτροπή καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (αρ. 199 του Ν. 3463/2006). 
Επιτροπή ελέγχου των επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων (Κ.Υ.Α. 5214/1985 ΦΕΚ 74/Β).
Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης- απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων.
Επιτροπή για τον προέλεγχο των καταστημάτων.
Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων.
Διενέργειας δημοπρασιών για την αγορά για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου ως και για την αγορά ή μίσθωση από τον Δήμο πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους, έτους 2014.
Ορισμός μελών για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2015.
Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση των 10 ΧΑΔΑ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
Έγκριση μελέτης εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων 2014 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικού εμπειρίας εταιρείας ¨Μ.Τ. Α.Τ.Ε.¨  για το έργο: «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας, Νάξου».
Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας».
Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2014.
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.