ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             Νάξος, 12-02-2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αρ. Πρωτ: 2112
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                         
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς  τους  Προέδρους  των  Δημοτικών  Κοινοτήτων Νάξου και Δονούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γαλανάδου,  Κυνιδάρου και Μελάνων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4)Προς  τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Μονής,
και Ποταμιάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5)Προς τον νόμιμο εκπρόσωπο της Ανώνυμης Εταιρείας ¨PLAZA BEACH HOTEL Α.Ε.¨.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 17 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης για την επαναλειτουργία  του Δημοτικού Σχολείου Γαλανάδου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2.Λήψη απόφασης επί του θέματος μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017.  
3.Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 248/2012 απόφασης δημοτικού συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, περί επαναπροσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.
4.Έγκριση πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια Αδρανών Υλικών Αποκατάστασης Οδών».
5.Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, έτους 2016.
6.Λήψη απόφασης για την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Νάξου.
7.Καθορισμός  δαπάνης εργασιών διακλάδωσης και σύνδεσης για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού Σταυρός Δ.Κ. Δονούσας (υπ’ αρ. 12/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). 
8.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανατροπής και αντιλογισμού αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2015.
9.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής της Ανώνυμης Εταιρείας ¨PLAZA BEACH HOTEL Α.Ε.¨.
10.Διαγραφές ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
11.Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικών εμπειρίας.
12.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
13.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.
14.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 7/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού και στοχοθεσίας, οικονομικού έτους 2016, του νομικού προσώπου.
15.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  που αφορά της συμπλήρωση – τροποποίηση του ΟΕΥ του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  
16.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  που αφορά την απογραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας και του ισολογισμού έναρξης της 31/12/2015 του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  
17.Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  για το οικ. έτος 2016.
18.Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου  του ΔΛΤΝάξου  για το οικ. έτος 2016.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.