ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Νάξος, 14-11-2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                  Αρ. Πρωτ: 22047
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 18 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 
1.Έγκριση πρακτικού διενέργειας 2ης διαπραγμάτευσης της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».
2.Έγκριση τριμηνιαίας  έκθεσης  εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το  3ο τρίμηνο του 2014.
3.Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την «Εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών ετών 2015-2016».
4.Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών νέων περιπτέρων (κουβουκλίων) που θα εγκατασταθούν στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αριθμ. 36/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
5.Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή έργων Κατακόρυφης Σήμανσης και Ασφάλισης».
6.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου  Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Κατασκευή έργων κατακόρυφης σήμανσης και ασφάλισης».
7.Έγκριση χορήγησης δαπανών μετακίνησης και μετεγκατάστασης σε υπαλλήλους από μετατάξεις του Δήμου.
8.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης (R.O.) ελάχιστης παραγωγής 400m3 ημερησίως για τη Δ.Κ. Σχοινούσσης.
9.Αποδεσμεύσεις ποσών προϋπολογισμού 2014 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.