ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 21 Ιανουαρίου 2011,  ημέρα Παρασκευή και ώρα: 19.00  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.      Εκμίσθωση Δημοτικών Σφαγείων Νάξου.
2.      Διορισμός μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου» και αλλαγή επωνυμίας της σε «Δημοτική Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου» & Μικρών Κυκλάδων».
3.      Αίτημα προς το Υπερεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας για κάλυψη θέσεων σχετικά με αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν για πρώτη φορά  στο  Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το Ν. 3852/2010.
4.      Συγκρότηση επιτροπών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων:
–  Επιτροπή παραλαβής έργων
–  Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων και εργασιών (αρ. 15 Π.Δ. 171/87)
–  Επιτροπή παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών (αρ. 67 Π.Δ. 28/80)
–  Επιτροπή εκτίμησης κινητών και ακινήτων (αρ.186 του Ν. 3463/2006 και αρ. 7 Π.Δ. 270/81)
–  Επιτροπή του άρθρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 20 και επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ 23/2000
–  Πρωτοβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων
–  Δευτεροβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων
–  Επιτροπή καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (αρ. 199 του Ν. 3463/2006)
–  Επιτροπή ελέγχου των επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων(Κ.Υ.Α. 5214/1985 ΦΕΚ 74/Β):
–  Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης- απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων
–  Επιτροπή για τον προέλεγχο των καταστημάτων
– Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων.
5.      Συγκρότηση συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας.
6.      Εξουσιοδότηση προς την  Ενιαία Αρχή Πληρωμών για την χρεοπίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του Δήμου.
7.      Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.
8.      Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Γαλανάδου – Γλινάδου- Χώρας Δήμου Νάξου έτους 2010».
9.      Έγκριση παράτασης εκπόνησης της μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων και τευχών δημοπράτησης των έργων: α) «Ανάπλαση πλατείας Δημαρχείου», β) «Κατασκευή WC στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου».
10.  Θεώρηση πιστοποιητικών εμπειρίας έργων: α) «Κατασκευή Ιατρείου στον οικισμό Κ. Ποταμιάς Δ.Δ. Ποταμιάς Δ.Δ. Νάξου», β) Κατασκευή και διαμόρφωση πλατείας οικισμού Αγ. Αποστόλων Μελάνων».
11.  Ορισμός μελών επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής σωλήνων στο εργοτάξιο, για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Νάξου».
12.  Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας.
13.  Αιτήσεις – Τρέχοντα

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.