ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Νάξος, 19-07-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                            
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                     Αρ. Πρωτ.: 9662
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                        
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1.  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Προς όλους του Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 23 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα: 20.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 
1.Έγκριση δρομολογίων της «ΚΤΕΛ Νάξου Α.Ε.» στην περιφέρεια Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την καλοκαιρινή περίοδο 2013.
2.Έγκριση μελέτης  του έργου: «Εργασίες ταφής απορριμμάτων στον ΧΑΔΑ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
3.Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Μελέτη στατικής και αντισεισμικής επάρκειας σχολικών κτιρίων Τ.Κ Βίβλου».
4.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013.
5.Έγκριση μελέτης-τεύχη δημοπράτησης : «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας». 
6.Έγκριση μελέτης – τεύχη δημοπράτησης: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νάξου».
7.Έγκριση μελέτης: «Αποπεράτωση εργασιών πλατείας Αγ. Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων». 
8.Έγκριση μελέτης – τεύχη δημοπράτησης: «Επισκευές Δημοτικών Οδών από Σκυρόδεμα». 
9.Έγκριση παράτασης μίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου ΔΕ Δρυμαλίας.
10.Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών της σύμβασης «Υποστήριξη για τη σύνταξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
11.Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Αποκατάσταση 11 ΧΑΔΑ και προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
12.Έγκριση παράτασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από την εκκλησία Αγ. Νικοδήμου μέχρι εκκλησία Χριστού της Τ.Κ. Γλινάδου».
13.Έγκριση παράτασης συμφωνητικών μίσθωσης χώρων στάθμευσης στην Δ.Κ Νάξου.
14.Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου- Αγ. Άννας Νάξου».
15.Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
16.Αποδοχή παραχώρησης κάδων απορριμμάτων – Έγκριση δαπάνης μεταφοράς τους.
17.Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 
18.Έγκριση αντικατάστασης μέλους σύμπραξης για εκπόνηση της μελέτης: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου».
19.Έγκριση δαπάνης συντήρησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού αναμεταδοτών.
20.Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την ΔΕΗ δαπανών.
21.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για Υπηρεσίες διαδικτυακού marketing.
22.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την  Πρακτική Υποστήριξη Γραφείου Τουρισμού.  
23.Έγκριση διενέργειας  προμηθειών.
24.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
25.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο δρόμο Λούρη Τ.Δ. Μονής».
26.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Παιδικός Σταθμός Χώρας Νάξου ( Ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο) – Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου επί του εν θέματι 2ου Α.Π.Ε.
27.Λήψη απόφασης για το ωράριο των φαρμακείων της Νάξου κατά το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2013.
28.Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. Καρποντίνη Γεώργιο.
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομάτης

Σχόλια are closed.