ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                Νάξος, 23/09/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                          Αρ. Πρωτ: 16842
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Ηρακλειάς, Δονούσας, Σχοινούσας και Κουφονησίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Απειράνθου και Χαλκείου  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4) Προς τους εκπρόσωπους των Τοπικών Κοινοτήτων Γαλήνης, Εγγαρών και Ποταμιάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5) Προς την κ. Προτωνοταρίου Μαρία του Πέτρου, κάτοικο Απειράνθου Νάξου, όσον αφορά το 17ο θέμα.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 27 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.Λήψη απόφασης επί διαμαρτυρίας κατοίκων Τ.Κ. Εγγαρών σχετικά με την πιθανή εγκατάσταση της επιχείρησης ¨ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ¨ στη θέση ¨ΚΑΣΚΑΝΗ¨.
2.Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου [2]: ¨Αποκατάσταση των 10 ΧΑΔΑ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων¨.
3.Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου [2]: ¨Αποκατάσταση των 10 ΧΑΔΑ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων¨.
4.Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «Αποκατάσταση 1 ΧΑΔΑ στη θέση Μπαμπακιές Β του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5.Έγκριση πρακτικού 1 διαγωνισμού για την εργασία: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2016-2017» για τις  κατηγορίες – ομάδες ¨2¨ Ηλεκτρολογικές & Ηλεκτρονικές Εργασίες – Ανταλλακτικά και ¨5¨ Συντήρηση & Επισκευή Δικύκλων – Ανταλλακτικά. 
6.Έγκριση πρακτικού 2 διαγωνισμού για την εργασία: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2016-2017» για την  κατηγορία – ομάδα ΄΄΄6΄΄ Εργασίες Επισκευής Ελαστικών – Ανταλλακτικά. 
7.Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Δ.Κ Νάξου.
8.Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Ποταμιάς.
9.Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επισκευή Γενικού Λυκείου Χαλκείου».
10.Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Ομάδα Α) κατά ένα (1) μήνα και έως την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.
11.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμός υδατοδεξαμενών στις Δ.Κ. Δονούσας-Ηρακλειάς-Κουφονησίων και Σχοινούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
12.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμός εσωτερικών χώρων των κοινοτικών κτιρίων στις Δ.Κ. Δονούσας-Ηρακλειάς-Κουφονησίων και Σχοινούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
13.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών: «Ευπρεπισμός των κοινόχρηστων χώρων στις Δ.Κ. Δονούσας-Ηρακλειάς-Κουφονησίων και Σχοινούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
14.Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικού μέλους για την συγκρότηση επιτροπών ελέγχου κατανομής βοσκήσιμων γαιών Ν. Κυκλάδων.
15.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2016.
16.Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
17.Λήψη απόφασης επί αιτήματος κας. Πρωτονοταρίου Μαρίας για την διαγραφή της από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
18.Λήψη απόφασης διαγραφής βεβαίωσης των υπ’ αριθμ. 22867,22868,22869,22871.22873,22898.22900.22901/2016 χρηματικών καταλόγων λόγω αναστολής προθεσμιών κατά την διάρκεια των δικαστικών διακοπών, συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από 01/08-31/08/2016.
19.Διαγραφές οφειλών από τέλη παρεπιδημούντων.
20.Λήψη απόφασης περί διαγραφής η μη χρηματικών καταλόγων από οφειλές παράβασης Κ.Ο.Κ.
21.Λήψη απόφασης περί μείωσης ή μη οφειλών παράβασης Κ.Ο.Κ.
22.Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών χρηματικού καταλόγου κ. Χωματά Ιωάννη.
23.Συγκρότηση επιτροπών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων βάση του νέου Νόμου 4412/2016.
24.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.
25.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.