ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Νάξος, 23-12-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αρ. Πρωτ.: 19000
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                        
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1.Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.Προς τον Προέδρους της Δ.Κ. Απεράθου και της Τ.Κ. Γλινάδου.
3.Προς τον Πρόεδρο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 27 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 
1.Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου οικονομικού έτους 2014.
2.Έγκριση απολογισμού Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, οικονομικού έτους 2012.
3.Λήψη απόφασης  για την έγκριση ή μη του από 20-12-2013 Πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».  
4.Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης «Η/Μ μελέτη, μελέτη ΚΕΝΑΚ και των τευχών δημοπράτησής τους για την προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»
5.Έγκριση προγραμματικής διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την ανάθεση της μελέτης «Συμπληρωματικές αποτυπώσεις – τοπογραφήσεις δρόμου Απεράθου- Μουτσούνα». 
6.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παροχή νομικών υπηρεσιών για την υπόθεση της φερόμενης οφειλής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
7.Λήψη απόφασης για προσωρινή ακινησία οχημάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
8.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για θέματα τουρισμού.
9.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Κατασκευή υδροληψιών και βελτίωση – εκσυγχρονισμός δικτύων ελέγχου – χειρισμού λιμνοδεξαμενής Εγγαρών και φράγματος Φανερωμένης»
10.Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου έργου με τίτλο: «Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ.Νάξου».
11.Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – Πλακοστρώσεις δρόμων οικισμού Δ.Κ Φιλωτίου».
12.Έγκριση παράταση ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης για τις «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
13.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επείγουσα αντικατάσταση τμημάτων υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Καστρακίου και Μικρής Βίγλας της Τ.Κ. Σαγκρίου».
14.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
15.Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικών εμπειρίας του Σουσούνη Π. Ιωάννη για τα έργα: α) «Βελτίωση Γεωμετρικών Στοιχείων οδού στο μικρό περιφερειακό στην Δ.Κ. Νάξου», β)Αποκατάσταση Περίφραξης –Πίλαρ – Πόρτας εισόδου παραχωρηθέντος χώρου ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Δ.Κ Νάξου», γ)Συντήρηση – Διαμόρφωση Νεκροταφείου και επένδυση εξωτερικής σκάλας ανόδου Τ.Κ. Κεραμωτής».
16.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2013.
17.Έγκριση διενέργειας προμηθειών. 
18.Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
19.Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την ΔΕΗ δαπανών.
20.Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον ΚUSHTAZ KRISTO.
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  
Φώτιος Ι. Μαυρομάτης

Σχόλια are closed.