ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Νάξος, 24-02-2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         Αρ. Πρωτ: 2343
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Α) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς τον Πρόεδρο της Τ.Κ Κορωνίδας.
Γ) Προς τον δημότη κ. Βιτζηλαίο Κωνσταντίνο του Αντωνίου και της Σταμάτας, κάτοικο Κορωνίδας Νάξου, όσον αφορά το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 28 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 12.00μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 
1.Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων λόγω θανάτου του Αντιπροέδρου  Νικολάου Βλησίδη.
2.Ορισμός  μέλους του διοικητικού συμβουλίου  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α» λόγω θανάτου του ορισθέντος μέλους  Νικολάου Βλησίδη.
3.Έγκριση τροποποιημένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου. 
4.Έγκριση τροποποιημένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και στοχοθεσίας Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.» οικ. έτους 2014.
5.Έγκριση Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.».
6.Έγκριση μελέτης «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το 2014».
7.Έγκριση παράτασης  προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ Κυνιδάρου». 
8.Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής για αποκλεισμό δρόμου στην θέση ¨Ποταμός¨ της Τ.Κ. Κορωνίδας.
9.Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού όψεως του Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς.
10.Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
11.Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
12.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
13.Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
14.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων οφειλών κ. Μουστάκη Εμμανουήλ.
15.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων οφειλών κ. Μπαρδάνη Ιωάννη.
16.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων οφειλών κ. Ψαρρά Γεώργιου.
17.Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών πολεοδομίας του κ. Ραγκούση Ευστράτιου.
18.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλών κ. Μετζητάκου Ματθαίου.
19.Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος του KUSHTAZ KRISTO.
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.