ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                            Νάξος, 25/05/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Αρ. Πρωτ: 9231
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                       
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους της Δ.Κ. Νάξου, Δονούσας, Σχοινούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίων, Αγίου Αρσενίου  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Γαλανάδου.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 29 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 
1.Καθορισμός ύψους τελών χρήσεως, Κοιμητηρίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αριθμ. 53/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
2.Καθορισμός τιμών παράδοσης βοθρολυμάτων στους ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αριθμ. 54/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
3.Έγκριση μελέτης του έργου: «Έργα υποδομής αφαλάτωσης Δ.Κ. Δονούσας» – Καθορισμός τρόπου ανάδειξης αναδόχου.
4.Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νάξου».
5.Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση αγροτικής οδοποιίας  Δρυμαλίας».
6.Λήψη απόφασης για έγκριση διαδικασίας ανάδειξης μειοδότη καθαριότητας και συγκέντρωσης απορριμμάτων  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 στις Δηµοτικές Κοινότητες Δονούσας- Ηρακλειάς- Κουφονησίων και Σχοινούσας.
7.Λήψη απόφασης για έγκριση διαδικασίας ανάδειξης μειοδότη για την καθαριότητα εσωτερικών χώρων των κοινοτικών κτιρίων στις Δηµοτικές Κοινότητες  Ηρακλειάς,  Κουφονησίων και Σχοινούσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.
8.Λήψη απόφασης για  έγκριση διαδικασίας ανάδειξης μειοδότη για τον ευπρεπισμό των κοινοχρήστων χώρων στις Δηµοτικές Κοινότητες Δονούσας- Ηρακλειάς- Κουφονησίων και Σχοινούσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.
9.Λήψη απόφασης για έγκριση διαδικασίας  ανάδειξης μειοδότη για τον καθαρισμό των υδατοδεξαμενών στις Δηµοτικές Κοινότητες  Ηρακλειάς και Σχοινούσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.
10.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή έργων κατακόρυφης σήμανσης και ασφάλισης».
11.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή υδροληψιών και βελτίωση – εκσυγχρονισμός δικτύων ελέγχου – χειρισμού λιμνοδεξαμενής Εγγαρών και φράγματος Φανερωμένης. 
12.Έγκριση παράτασης της σύμβασης εργασιών: «Εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».
13.Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης παραλιακών οικισμών».
14.Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου έτους 2015 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
15.Λήψη απόφασης για μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου.
16.Λήψη απόφασης για την διενέργεια δημοπρασίας για την μίσθωση χημικών τουαλετών στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17.Έγκριση καταστάσεων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 1ου τριμήνου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2015.
18.Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
19.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού.
20.Λήψη απόφασης για διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης.
21.Λήψη απόφασης για την κοπή –απομάκρυνση ευκαλύπτου στην Τ.Κ. Γαλανάδου (υπ’ αριθμ. 16/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
22.Λήψη απόφασης για την κοπή – απομάκρυνση λεύκας στην Δ.Κ. Νάξου (υπ’ αριθμ. 14/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
23.Λήψη απόφασης για την κοπή – απομάκρυνση σολωμού στην Δ.Κ. Νάξου (υπ’ αριθμ. 15/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
24.Λήψη απόφασης για την κοπή – απομάκρυνση καζουαρίνας στην Δ.Κ. Νάξου(υπ’ αριθμ. 13/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
25.Λήψη απόφασης για την κοπή – απομάκρυνση ευκαλύπτου στην Δ.Κ. Νάξου (υπ’ αριθμ. 12/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.) .
26.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
27.Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2015.
28.Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων στην Περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
29.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.
30.Αντικατάσταση μέλους προελέγχου καταστημάτων.
31.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην επιτροπή ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων. 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.