ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 20/11/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 25482

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1. Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου και Φιλωτίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Βίβλου, Σαγκρίου, Κορωνίδας, Απειράνθου και Κορώνου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4. Προς τον εκπρόσωπο της Τ.Κ .Σκαδού.
5. Προς τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Σαγκρίου «Π.Ν.Ο.Ε.Σ.» όσον αφορά το 9ο θέμα της παρούσας πρόσκλησης.
6. Προς κα. Μαρίνα Αλιμπέρτη του Βασιλείου, κάτοικο Κορωνίδας Νάξου όσον αφορά το 22ο θέμα της παρούσας πρόσκλησης.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πολυετίας για την επιχορήγηση των Ιατρών του Κέντρου Υγείας – Νοσοκομείου Νάξου.
2. Έγκριση παράτασης ισχύος προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της μελέτης: «Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Νάξου».
3. Έγκριση παράτασης μελέτης: «Μελέτη Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ΧΥΤΑ ΝΑΞΟΥ».
4. Έγκριση ή μη διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 6τ με γερανό και αρπάγη, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου».
5. Λήψη απόφασης για την διάθεση πιστώσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6. Έγκριση ή μη επιχορήγησης και διάθεσης πίστωσης αθλητικών σωματείων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7. Έγκριση ή μη επιχορήγησης στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Κορωνοχωρίου Μελάνων Νάξου.
8. Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου Δημοτικής Συγκοινωνίας με το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ Α.Ε, διάρκειας ενός έτους, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, για την γραμμή Νέο Νεκροταφείο – Αγγίδια και Δ.Α.Κ. – Γήπεδο Αγίου Αρσενίου.
9. Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου Δημοτικής Συγκοινωνίας με το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ Α.Ε, διάρκειας ενός έτους, εντός της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας.
10. Συγκρότηση Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
11. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λόγω αδικαιολόγητης απουσίας τους από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις της Επιτροπής.
12. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Σαγκρίου «Π.Ν.Ο.Ε.Σ.» για παραχώρηση χρησιμοποίησης αίθουσας στο πρώην Κοινοτικό Γραφείο στην Τ.Κ.Σαγκρίου.
13. Λήψη απόφασης για μίσθωση ιδιωτικών γεωτρήσεων στην περιοχή Μητροπόλου για τις ανάγκες ύδρευσης της Τ.Κ. Βίβλου.
14. Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης ή μη αίθουσας τελετών (κυλικείου) και ανθοπωλείου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Νάξου.
15. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Λαγογιάννη Αντωνίου περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου.
16. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Σφυρόερα Ευάγγελου περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου.
17. Λήψη απόφασης περί: Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
18. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
19. Έγκριση ή μη αποδεσμεύσεων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017.
20. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλών από τέλη παρεπιδημούντων.
21. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ή μη βεβαιωμένων χρηματικών καταλόγων από τέλη παρεπιδημούντων και δημιουργίας νέων.
22. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων.
23. Λήψη περί διαγραφής ή μη οφειλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου και αντίστοιχου προστίμου.
24. Λήψη απόφασης περί διαγραφής η μη οφειλής παράβασης Κ.Ο.Κ.
25. Διαγραφή ή μη οφειλής προστίμου πολεοδομίας από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους του κ. Λογγίνου Βιώνη.
26. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη μισθωμάτων και προσαυξήσεων επ’ ονόματι ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του Βασιλείου .
27. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο πρόγραμμα «Αποκεντρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων και αξιοποίησή τους με χρήση εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας», με ακρωνύμιο ΒΙΟΜΑ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A, Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.
28. Λήψη απόφασης περί αλλαγής επωνυμίας οφειλέτη και αναδοχής οφειλής.
29. Έγκριση ή μη έκτακτης επιχορήγησης της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
30. Έγκριση μετακινήσεων αιρετών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
31. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας για την μίσθωση: α) ακινήτου για τη στέγαση του Ειδικού Σχολείου Νάξου, β) ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Νάξου.
32. Σύσταση Επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής Εκμισθούμενων Ακινήτων του Δήμου Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου
33. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
34. Ορισμός συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων.
35. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
36. Λήψη απόφασης για καθορισμό αντιμισθίας Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
37. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 95/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του νομικού προσώπου.
38. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 241/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Νάξου, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του νομικού προσώπου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.