ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάξος, 05-06-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                Αρ. Πρωτ.: 7556
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 05  Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα: 14.30 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.  Έγκριση τροποποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ Δήμου Νάξου».

2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο μηνών σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα  για το πρώτο θέμα προκειμένου για την άμεση διεκπεραίωση των διαδικασιών του ανωτέρω έργου (έγκριση τευχών , κατάρτιση όρων κλπ) και την δημοπράτηση του έως 31-07-2012 και για το δεύτερο  θέμα  λόγω σημαντικής ελλείψεως προσωπικού στο τομέα καθαριότητας στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των άμεσων κατεπειγουσών αυξημένων  αναγκών που πρέπει να καλυφθούν στον τομέα αυτό λόγω και της αυξημένης κίνησης λόγω της τουριστικής περιόδου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
      Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
 

Σχόλια are closed.