ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1.  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Προς τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Χώρας.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 22  Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα: 19.00μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση κατά  χρήση του κτιρίου της πρώην Παιδικής Βιβλιοθήκης στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου με την επωνυμία  ¨ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ¨  για την στέγαση και την  δημιουργία πολιτιστικού χώρου – Θεατρικού Μουσείου ¨Ιάκωβος Καμπανέλλης¨.
2.      Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου – Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του και ορισμός μελών επιτροπής του.
3.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης τευχών διακήρυξης και εν συνεχεία δημοπράτησης υποέργων 1 και 6 της ενταγμένης πράξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ με τίτλο: «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
4.      Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή και υποβολή Πρότασης εκ μέρους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην Πρόσκληση 1.13 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» περί χρηματοδότησης  «Παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές των ΟΤΑ Α' Βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών κτιριακών υποδομών (κολυμβητικών δεξαμενών, αθλητικών εγκαταστάσεων κτλ)».
5.       Λήψη απόφασης για την Ενεργοποίηση – Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 790/3-2-2010 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το Έργο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΔΙΤ για την Κατασκευή δημοσυνεταιριστικού τυροκομείου στην ορεινή Νάξο, του Δήμου Δρυμαλίας Νάξου» και ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Παραλαβής του έργου.
6.       Λήψη απόφασης για την  Ένταξη του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην Πρόσκληση 18.1 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».
7.      Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρων στάθμευσης  στην Δ.Κ. Χώρας.
8.      Τροποποίηση της με αρ. 305/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας».
9.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πρόσληψη Συμβούλου Τουρισμού.
10.  Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για φωτογράφο, κειμενογράφο, κατασκευή ιστοσελίδας, σχεδιασμός λογοτύπου, εντύπων και δημιουργία διαφημιστικών μηνυμάτων στα πλαίσια της τουριστικής προβολής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
11.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμής ζώνης αιγιαλού και παραλιών για την απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις.
12.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δικαιούχων αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.
13.  Έγκριση  της 20/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου περί τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης ΔΛΤΝάξου.
14.  Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ¨Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης¨.
15.  Λήψη απόφασης για την διενέργεια δημοπρασίας για την μίσθωση χημικών τουαλετών στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
16.  Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων» στις Δ.Κ. Δονούσας, Ηρακλειάς, και Σχοινούσας.
17.  Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών «Καθαρισμός λάκων ΧΑΔΑ Δ.Κ.Κουφονησίων»
18.  Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών «Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων – παραλιών και ακτών Δ.Κ. Κουφονησίων».
19.  Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών «Ταφή απορριμμάτων Δ.Κ. Σχοινούσας».
20.  Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίων και Σχοινούσας».
21.  Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Δονούσας, Ηρακλειάς, Σχοινούσας και Κουφονησίων».
22.  Έγκριση για την διενέργεια τακτικού διαγωνισμού για την συντήρηση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Νάξου.
23.  Έγκριση για την διενέργεια τακτικού διαγωνισμού για την συντήρηση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας.
24.  Έγκριση για την διενέργεια τακτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Νάξου.
25.  Έγκριση για την διενέργεια τακτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας.
26.  Έγκριση για την διενέργεια τακτικού διαγωνισμού συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων.
27.  Έγκριση για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την καθαριότητα ακτών.
28.  Έγκριση για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την καθαριότητα νεκροταφείων.
29.  Έγκριση μελέτης του έργου: «Επείγουσες αποκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δημοτικών οδών Δημοτικής Κοινότητας Νάξου».
30.  Έγκριση μελέτης του έργου: «Συμπλήρωση – Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης περιβάλλοντος χώρου Δ.Α.Κ.»
31.  Έγκριση στατικής μελέτης: «Ανακατασκευή τριών ισόγειων ετοιμόρροπων αιθουσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου»
32.  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση – επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Τ.Δ. Δήμου Νάξου».
33.  Έγκριση εφαρμογής δακοκτόνων μέτρων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.
34.  Έγκριση δαπάνης για την χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο Δήμαρχο και στους Αντιδημάρχους μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
35.  Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την ΔΕΗ δαπανών.
36.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
37.  Έγκριση χορήγησης δαπανών μετάθεσης στην υπάλληλο Τσακωνιάτη Μαρία.
38.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2012.
39.  Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση μηχανών άνω των 50cc στα καταστήματα ενοικιάσεως τροχοφόρων του Κατσώνη Βασιλείου στην περιοχή Αγίας Άννας και Αγίου Προκοπίου Αγίου Αρσενίου Νάξου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.