ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1.  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Προς τους Προέδρους των Δ.Κ. Χώρας, Απεράθου και Φιλωτίου.
3. Προς τον  Πάρεδρο της Τ.Κ. Μονής.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 22  Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 18.30μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.       Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας στην πόλη – Χώρα  Νάξου, δυνάμει εγκεκριμένης μελέτης συγκοινωνιολόγου Ε.Περιμένη.
2.       Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της μελέτης για την αποκατάσταση του Πύργου του Χειμάρρου στην περιοχή Φιλωτίου Νάξου.
3.       Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ορισμός επιτροπής λειτουργίας του.
4.       Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 
5.       Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Μονής.
6.      Λήψη απόφασης για την απόδοση προαιρετικής εισφοράς του Δήμου στα Νομικά Πρόσωπα με την επωνυμία: «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.», «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», «Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» και  «Σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
7.       Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στους: α) ΕL KAHKANY EL SAYEDA, β) Δεουδέ Δημήτριο.
8.       Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Προμπονά Σοφία.
9.       Λήψη απόφασης για δωρεάν  παραχώρηση κατά χρήση κτιρίου του παλαιού ιατρείου της  Απεράθου  Νάξου στον Απεραθίτικο Αθλητικό Σύλλογο «Τα Φανάρια». 
10.   Έγκριση παράτασης εκτέλεσης των εργασιών: «Ταφής απορριμμάτων έτους 2011 στο ΧΑΔΑ», Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
11.   Ορισμός επιτροπής παραλαβής και διάθεσης καυσίμων στις Μικρές Κυκλάδες και λοιπές λειτουργίες.
12.   Έγκριση παραλαβής προκαταρκτικής μελέτης έργου « Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ακαθάρτων Οικισμών Απεράθου, Απόλλωνα, Κορωνίδας και Κορώνου Δήμου Δρυμαλίας Νάξου. ( Τμήμα Απόλλωνα)
13.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
14.   Ψηφίσεις πιστώσεων.
15.   Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού.
16.   Λήψη απόφασης περί ρύθμισης οφειλών του Χάλκου Ιωάννη.
17.   Έγκριση επιστροφής χρηματικού ποσού στην ¨ΑΦΟΙ Σ. ΑΝΕΒΛΑΒΗ Ο.Ε.¨
18.   Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού του Κύλη Ιωάννη
19.   Έγκριση διαγραφής εξόδων διοικητικής εκτέλεσης του Κερρά Δημητρίου.
20.   Έγκριση διαγραφής οφειλής τέλους παρεπιδημούντων εστιατορίου, Μουστάκη Εμμανουήλ.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
      Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.