ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1.  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Προς τους Προέδρους: α) της Τ.Κ Κορωνίδας, β) της Τ.Κ. Μελάνων.
3. Προς τον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Μονής.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 25  Απριλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 19.00μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.      Καθορισμός ειδικότητας μιας θέσης σύμβασης μίσθωσης έργου.
3.      Έγκριση απ' ευθείας αγοράς ακινήτου για δημιουργία Μουσείου Παναγιάς Δροσιανής στην Τ.Κ. Μονής Νάξου.
4.      Έγκριση απευθείας συμφωνίας παραχώρησης χρήσης(εκμίσθωση) του ξενώνα της Τ.Κ. Κορωνίδας μετά του εξοπλισμού του.
5.      Έγκριση και παραλαβή της μελέτης ¨Πυροπροστασία εγκαταστάσεων δημοτικών σφαγείων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην περιοχή Τίμιος Σταυρός¨.  
6.      Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικού εμπειρίας της ΕΛ.Τ.Ε.Κ. Α.Ε. για το έργο «Ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο».
7.      Λήψη απόφασης επί της ενστάσεως της κας. Ελένης Κουστένη, ΕΔΕ, για το έργο ¨Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο δρόμο Λούρη Τ.Δ. Μονής¨.
8.      Λήψη απόφασης επί της ενστάσεως της αναδόχου εταιρείας "Ε. ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ – Π. ΣΙΑΜΠΑΛΗ Ε.Π.Ε.", κατά απόφασης επιβολής ποινικών ρητρών για το έργο  "Ολοκλήρωση αποθηκών στη θέση Ρίκες Δ.Δ. Φιλωτίου Δ. Δρυμαλίας".
9.      Λήψη απόφασης επί της ενστάσεως της αναδόχου εταιρείας "Ε. ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ – Π. ΣΙΑΜΠΑΛΗ Ε.Π.Ε.", κατά επιστροφής λογαριασμού για το έργο  "Ολοκλήρωση αποθηκών στη θέση Ρίκες Δ.Δ. Φιλωτίου Δ. Δρυμαλίας".
10.  Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου ( Σούπερ Μάρκετ), στην περιοχή Κόττη, επί της οδού Παπαρηγοπούλου της Χώρας Νάξου.
11.  Έγκριση αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής.   
12.  Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης εκτέλεσης προγράμματος δράσης ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.
13.  Καθορισμός Ενιαίου Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για όλη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
14.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους άρδευσης στην περιοχή Κούρος της Τ.Κ. Μελάνων.
15.  Λήψη απόφασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων αρδευτικών γεωτρήσεων.
16.  Λήψη απόφασης για την δαπάνη φιλοξενίας επίσημων και υπηρεσιακών παραγόντων.
17.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2012.
18.  Έγκριση παράτασης διάρκειας προμήθειας καυσίμων.
19.  Λήψη απόφασης για την ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων, έτους 2012.
20.  Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου στην πόλη της Νάξου για τη στέγαση του Πολεοδομικού Γραφείου Νάξου.
21.  Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την ΔΕΗ δαπανών.
22.  Λήψη απόφασης επί της 392/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την χορήγηση βεβαίωσης εποχικότητας ενοικιαζομένων δωματίων του κ. Μπαρδή Δημήτριου.
23.  Αίτηση ρύθμισης οφειλών της κ. Μαυρομμάτη Σοφίας.
24.  Αίτηση ρύθμισης οφειλών του κ. Ψαρρά Γεώργιου.
25.  Αίτηση ρύθμισης οφειλών του κ. Καραμανή Ευάγγελου.
26.  Έγκριση επιστροφής ποσού στον κ. Γρατσία Μιχαήλ.
 
O  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.