ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νάξος,  25-01-2013
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                              Αρ. Πρωτ: 966                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Α) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β)Προς τους προέδρους των Δ.Κ. Νάξου και Φιλωτίου.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 29 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα: 19.00μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Συγκρότηση επιτροπών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2013:
·         Επιτροπή παραλαβής έργων
·         Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων και εργασιών (αρ. 15 Π.Δ. 171/87)
·         Επιτροπή παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών (αρ. 67 Π.Δ. 28/80)
·         Επιτροπή εκτίμησης κινητών και ακινήτων (αρ.186 του Ν. 3463/2006 και αρ. 7 Π.Δ. 270/81)
·         Επιτροπή του άρθρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 20 και επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ 23/2000
·         Πρωτοβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων
·         Δευτεροβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων
·         Επιτροπή καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (αρ. 199 του Ν. 3463/2006)
·         Επιτροπή ελέγχου των επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων(Κ.Υ.Α. 5214/1985 ΦΕΚ 74/Β):

·         Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης- απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων
·         Επιτροπή για τον προέλεγχο των καταστημάτων
·         Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων.
·         Διενέργειας δημοπρασιών για την αγορά για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου ως και για την αγορά ή μίσθωση από τον Δήμο πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους, έτους 2013.

2.      Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και αξιολόγησης προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.
3.      Ορισμός επιτροπής κανονισμού λειτουργίας δημοτικών σφαγείων Δημοτικής Ενότητας Νάξου.
4.      Ορισμός  επιτροπής παραλαβής και διάθεσης καυσίμων στις Μικρές Κυκλάδες και λοιπές λειτουργίες.
5.      Έγκριση νέων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών.
6.      Παραχώρηση χρήσης αιθουσών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Α.Μ.Ε.Α. Νάξου.
7.      Λήψη απόφασης για την απ' ευθείας ανάθεση (με διαπραγμάτευση), χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
8.      Λήψη απόφασης περί παραλαβής του 1ου σταδίου κτηματογράφησης και λύσης σύμβασης της μελέτης : «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλης Δήμου Νάξου».
9.      Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Δημαρχείου» – Υποβολή πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης  και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».
10.  Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση δρόμου Σταυρού  – Μεσσαριάς- Κατέργου τμήμα Χώρα Σχοινούσας Μεσσαριάς».
11.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικού εμπειρίας της Δ. ΞΕΝΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. για το έργο: «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Κυνιδάρου Δήμου Νάξου».
12.  Έγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικού σφαγείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη θέση ¨Ρίκες¨ της Δ.Κ. Φιλωτίου.
13.  Έγκριση ίδρυσης ειδικοτήτων: «αισθητικής τέχνης και τμήματος αμαξωμάτων» στο ΕΠΑΣ Νάξου.
14.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
15.  Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με τη χρήση κινητής καντίνας στη θέση Πάνερμος Απειράνθου Νάξου, της Κώτσου Γεωργίας.
16.  Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου νωπών αλιευμάτων του ΓΑΛΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
17.  Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων , επί της οδού Παπαρηγοπούλου στη Χώρα Νάξου.
18.  Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής Β΄ δόσης από παραχώρηση χρήσης αιγιαλού του κ. Μαργαρίτη Ευστάθιου.
19.  Λήψη απόφασης για διαγραφή χρέους Ζαχαράτου Ιωάννου, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντος.
20.  Λήψη απόφασης για καταβολή χρέους σε μηνιαίες δόσεις οφειλέτη Λαγογιάννη Κων/νου.
21.  Λήψη απόφασης για καταβολή χρέους σε μηνιαίες δόσεις οφειλέτη Κιουτσού Νουρχάν.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.