ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Νάξος, 25-09-2014
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     Αριθ. Πρωτ.: οικ. 17956
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ              
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου   
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες: Μ. Πολυκρέτη        Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 22853-60133
Fax: 22850-23570      
Mail: mpolikreti@naxos.gov.gr
   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Για τις ομάδες  Β, Γ, Δ (υποομάδες Δ1, Δ2), Ε (υποομάδες Ε1, Ε2) και ΣΤ της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».
Έχοντας υπόψη:
1.Την υπ’ αριθμ. 411/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία μεταξύ άλλων κηρύχθηκε άγονος ο διεθνής, ανοικτός διαγωνισμός της 25ης-08-2014 για τις ομάδες Β, Γ, Δ (υποομάδες Δ1, Δ2), Ε (υποομάδες Ε1, Ε2) και ΣΤ της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων» και υποβλήθηκε ο φάκελος της δημοπρασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις ομάδες αυτές, 
2.Το υπ’ αριθμ. οικ. 16016/05-09-2014 έγγραφο του Δήμου προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) περί παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής επί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και την με αριθμ. 286/2014 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η παροχή σύμφωνης γνώμης, 
3.Την υπ’ αριθμ. 325/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις ομάδες  Β, Γ, Δ (υποομάδες Δ1, Δ2), Ε (υποομάδες Ε1, Ε2) και ΣΤ της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων», σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 11160/14-07-2014 Διακήρυξης. 
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη διαπραγμάτευση, η οποία θα διενεργηθεί την 06η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στον 1ο όροφο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 11160/14-07-2014 Διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια αυτή. 
Πληροφορίες, αντίγραφα της διακήρυξης, θεωρημένα έντυπα του τιμολογίου προσφοράς κλπ. διατίθενται από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου, στη διεύθυνση Χώρα Νάξου, τηλ. 22853-60133 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.