ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νάξος,  19-11-2014
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                       Αρ. Πρωτ.: -199-
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προς:   1. Τα τακτικά Μέλη του Δ..Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως ο σχετικός πίνακας
        2. Τα αναπληρωματικά Μέλη του Δ..Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως ο σχετικός πίνακας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στη δέκατη τρίτη τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 20:30 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης παροχής εξουσιοδότησης προς το νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σχετικά με την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
2. Λήψη απόφασης έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, αορίστου χρόνου σχετικά με την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». 
3. Λήψη απόφασης παροχής εξουσιοδότησης προς το νόμιμο εκπρόσωπο για να δεσμεύει τη Δημοτική Επιχείρηση με μόνη την υπογραφή του έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων».
4. Λήψη απόφασης ανανέωσης συμβάσεων υπαλλήλων προς υλοποίηση του Ευρωπαικού Προγράμματος, ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ έως 31/12/2015.
5.  Λήψη απόφασης έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. 
6. Καταβολή δεδουλευμένων και κρατήσεων μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι και ΚΔΑΠ Οκτωβρίου 2014 και οφειλόμενων εισφορών Ι.Κ.Α..
7. Λήψη απόφασης ανανέωσης συμβάσεων υπαλλήλων για την υλοποίηση της πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» έως 06/07/2014.
8. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής προσλήψεων σχετικά με την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2014.   
9. Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων του έτους 2013.
10. Λήψη απόφασης απευθείας αναθέσεων, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών για την επισκευή του αυτοκινήτου ΚΗΙ 2002.
11. Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή κλιματιστικού στο κτίριο στέγασης του «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών».
12. Λήψη απόφασης απευθείας αναθέσεων, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό των εισοδίων της Θεοτόκου στο Κ.Α.Π.Η.. 
Τρέχοντα θέματα
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ευάγγελος Παντελιάς 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Παντελιάς Ευάγγελος
2. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος
3. Κορακίτης Εμμανουήλ
4. Βασαλήκη Ιωάννη
5. Κορρέ Ειρήνη
6. Βαθρακοκοίλη Ιωάννα
7. Μαυρογιάννη Ευθύμιο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Ανεβλαβή Αργύριο
2. Μαρούλη Μιχαήλ
3. Μαράκη Ιωάννη
4. Ρώτα Βιολέτα
5. Σίμου Νικολέτα
6. Βιλαντώνης Εμμανουήλ
7. Βιτζηλαίου Καλλιόπη

Σχόλια are closed.