ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                  Νάξος,  01-10-2014
843.00 Νάξος                                                        α.π.: 178
Τηλ:2285360155
Προς; 
τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στη δωδέκατη τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Συγκρότηση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2.Ορισμός νομίμου εκπροσώπου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3.Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής «Εργασιών» (Παροχής Υπηρεσιών) και «Μεταφορών» σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ., για το έτος 2014».
4.Λήψη απόφασης ανανέωσης συμβάσεων υπαλλήλων προς υλοποίηση του Ευρωπαικού Προγράμματος, με τίτλο ‘Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελμάτικής ζωής’ έως 31/08/2015.
5.Λήψη απόφασης έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 
6.Καταβολή δεδουλευμένων και κρατήσεων μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι και ΚΔΑΠ Σεπτεμβρίου 2014 και οφειλόμενων εισφορών Ι.Κ.Α.
7.Καταβολή μισθωμάτων κτιρίου στέγασης Κ.Α.Π.Η. και Κ.Η.Φ.Η.
8.Λήψη απόφασης καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔΟΧ που θα απασχοληθεί με σύμβαση έως 8 μηνών στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση.
9.Τρέχοντα θέματα
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ευάγγελος Παντελιάς 

Σχόλια are closed.