ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                  Νάξος,  03-02-2014
843.00 Νάξος                                                      α.π.: 22
Τηλ:2285360155
Προς; 
τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής            Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στην Τρίτη τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή  07 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 13:30 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Συγκρότηση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2.Ορισμός νομίμου εκπροσώπου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2014.
4.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου έτους 2014
5.Λήψη απόφασης πρόσληψης ενός Διευθυντή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
6.Προγραμματισμός ανανέωσης ήδη υφιστάμενων συμβάσεων εποχικού προσωπικού 2014 για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
7.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό της Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2013.
8.Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τις μισθολογικές περιόδους Δεκεμβρίου 2013 και Ιανουαρίου 2014 και δόσεων ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών παρελθουσών ετών.
9.Απόφαση καταβολής Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών για τις μισθολογικές περιόδους Δεκεμβρίου 2013 και Ιανουαρίου 2014
Τρέχοντα θέματα
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ή ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, παραλάβαμε (ή μας γνωστοποιήθηκε τηλεφωνικά) σήμερα, 29-01-2014, την με αρ. πρωτ. 12/29-01-2014 Πρόσκληση με την οποία καλούμαστε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της οικείας  Επιχείρησης, η οποία θα  πραγματοποιηθεί  στις 31/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30.
ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ 
1.Eλευθερίου Ελευθέριος
2.Ψαρρά Αικατερίνη
3.Μαντζουράνης Γεώργιος
4.Σιδερή Αικατερίνη
5.Μανιός Δημήτριος
6.Λυκουρόπουλος Εμμανουήλ

Σχόλια are closed.