ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Νάξος, 14-11-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ. Πρωτ.: 14154
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                    

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α)  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 18 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 19.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Επιχορήγηση: α) αθλητικών σωματείων και β) πολιτιστικών συλλόγων.
2.      Λήψη απόφασης σχετικά με την είσπραξη από την Δ.Ε.Η. Α.Ε. του ειδικού τέλους έκτακτης εισφοράς Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. σύμφωνα με τον Ν. 4021/2011.
3.      Λήψη απόφασης για Φ.Π.Α. νησιωτικών περιοχών κατόπιν αιτήματος εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Νάξου.
4.      Έγκριση μελέτης του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων και στεγάνωσης δώματος Γυμνασίου Σκαδού»- Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
5.      Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Κυνιδάρου».
6.      Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή νέων τάφων στο νεκροταφείο της Δ.Κ. Απεράθου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
7.      Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμόρφωση τμήματος προαυλίου χώρου Δημοτικού Σχολείου Βίβλου».
8.      Παραλαβή μελέτης: «Σύνταξη Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού».
9.      Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Εκσυγχρονισμός γηπέδου Δ.Α.Κ. Δήμου Νάξου».
10.  Έγκριση προμήθειας συμπληρωματικής σύμβασης προμήθειας γάλατος.
11.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και  οριστικής παραλαβής.
12.  Ψηφίσεις πιστώσεων.
13.  Λήψη απόφασης για την πρόταση της ΣΜΙΛΗΣ ΑΤΕ περί συμβιβαστικής λύσης για την με αριθμ. 114/2011 διαταγή πληρωμής.
14.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού.
15.  Έγκριση για καταβολή αποζημίωσης –  εξόδων μετακίνησης και διαμονής εκτός έδρας αιρετών για συμμετοχή τους στα Δημοτικά Συμβούλια.
16.  Έγκριση  χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Γραφείο Τελετών του Κλουβάτου Κων/νου.
17.  Αίτηση του κ. Φιλιππουπολίτη Εμμανουήλ περί επιστροφής ποσού.
18.  Αίτηση διαγραφής οφειλής του κ. Καπρή Σταμάτη.
19.  Αίτηση διαγραφής οφειλής του κ. Παντελιά Χρήστου.
20.  Αίτηση διαγραφής οφειλής της κ. Καραμανής Μαρίας.
21.  Αίτηση διόρθωσης οφειλής της κ. Αρτσάνου Αικατερίνης.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                                                                           
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.