Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

  1. Την 22/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου
  2. Τα άρθρα 186 και 191 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 Α/ 08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
  3. τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ιδιοκτήτες οικοπέδων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πώληση προς το Δήμο Νάξου ενός οικοπέδου, συνολικού εμβαδού τουλάχιστον πέντε (5) στρεμμάτων που θα χρησιμοποιηθεί  για τη ξήρανση της ιλύος του ΒΙΟ.ΚΑ. Το οικόπεδο θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • 1. Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο
  • 2. Να βρίσκεται εντός της περιοχής 1δ.
  • 3. Να είναι όμορο ή κοντά στην περιοχή των εγκαταστάσεων του εργοστασίου του ΒΙΟ.ΚΑ.
  • 4. Να έχει πρόσωπο ή επαρκή πρόσβαση (με δρόμο ελάχιστου πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων) στον οδικό άξονα Χώρας- Αγίου Αρσενίου (από ξενοδοχείο Σέργη- ΒΙΟ.ΚΑ.- Τυροκομείο).

Οι ιδιοκτήτες κατάλληλων εκτάσεων μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση – δήλωση στα γραφεία του Δήμου, με συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα και Γενικό Τοπογραφικό υπογεγραμμένα από Μηχανικό καθώς και απλό αντίγραφο Τίτλων Ιδιοκτησίας

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι στο Δημαρχείο Νάξου έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου  2009.

                                         Ο Δήμαρχος

                                                            Νικολ. Μαράκης

Διαβάστε την Πρόσκληση

Σχόλια are closed.