Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθαρισμός υδατοδεξαμενών Δ.Ε. Δρυμαλίας

1.Τεχνικη εταιρεία
Ηλίας Βασιλάκης & ΣΙΑ.Ο.Ε
Χώρα Νάξου

2.Νεκτάριο Τριαντάφυλλο
Εμπειροτέχνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 22 /12/2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο: 2285360100
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ »

«Σχετ.: α. Η από 16-12-2022 Θεωρημένη Μελέτη

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 18.860,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας :«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ YΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ από σήμερα Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου του έτους 2022 και ώρα 15.00 μ.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου στον εν λόγο ανάδοχο ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά.
Η δαπάνη αφορά την προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένη υπηρεσία .
Ο ανάδοχος που θα προκύψει ,υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης κατόπιν πρόσκλησης του από τον Δήμο.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά

1 Yπεύθυνη Δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου)

2.Φορολογική Ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων

3.Ασφαλιστική Ενημερότητα για την συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου

4. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxis net

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.