Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Συμμετοχής στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρ. 79 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου, για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία, και μετά την με αριθμ. 26/2023 (ΑΔΑ: ΨΤΖΜΩΚΗ-ΦΧ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση στους εκπροσώπους αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων αποτελείται από τα έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων. Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται Πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του, καθώς και ο αναπληρωτής του.
Τα Συμβούλια Μεταναστών και Προσφύγων έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

α) την καταγραφή και διερεύνησης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με τις δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή.
β) την υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και
γ) τη διοργάνωση, σε συνεργασία με τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι αναγνωρισμένοι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, και σε περίπτωση που ελλείπουν οι φορείς στο επίπεδο του Δήμου, οι αναγνωρισμένοι φορείς που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και σε περίπτωση που ελλείπουν τέτοιοι φορείς στην οικεία Περιφέρεια, καλείται η αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια ή ομοσπονδιακού χαρακτήρα οργάνωση συλλογικής εκπροσώπησης που δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο κατά το καταστατικό της, να καταθέσουν αίτησης συμμετοχής αναγράφοντας σε αυτήν τα πλήρη στοιχεία του εκπροσώπου του συλλόγου καθώς και του αναπληρωτή του, μέχρι την 23/3/2023 ημέρα Πέμπτη.
Η αίτηση θα συνοδεύεται από αντίγραφο καταστατικού του συλλόγου.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο Πρωτοκόλλου) ή ηλεκτρονικά στο email: prot@naxos.gov.gr, μέχρι τις 24/03/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ

Σχόλια are closed.