Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : Ιατρός Εργασίας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                           Νάξος, 12/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                       Αρ. Πρ.: 20333
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                                                                            Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                                                              ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Mάρθα Βαλτάσσαρ
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : Ιατρός Εργασίας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

 Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 6.940,00 ευρώ με την 20304/11.11/2019 Α-1443 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΨΝ0ΩΚΗ-Ε3Ω), ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Ιατρός Εργασίας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», από σήμερα Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 π.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Υπεύθυνη δήλωση

2.Φορολογική Ενημερότητα

3.Ασφαλιστική Ενημερότητα

Υπηρεσία:Ιατρός Εργασίας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 6.940,00 €, το οποίο θα κατανεμηθεί στα έτη 2019 και 2020 ως εξής : α. Με το ποσό των 800,00 € για το έτος 2019 και β. Με το ποσό των 6.140,00 € για το έτος 2020. 

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η εργασία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Συνημμένο αρχείο

                                                                                                                                        Ο Δήμαρχος

                                                                                                                                           κ.α.α

                                                                                                                               Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

                                                                                                                                        Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.