Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας: «Κατάβρεγμα δρόμου Μάραγκα»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 9.994,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο, για την εκτέλεση της εργασίας «Κατάβρεγμα δρόμου Μάραγκα», από σήμερα Παρασκευή 19-07-2019 έως και την Τρίτη 23-07-2019 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

H οικονομική προσφορά θα αφορά στο σύνολο των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένες εργασίες.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.      Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας φορτηγού ή βυτίου χωρητικότητας τουλάχιστον 10 κυβικών μέτρων.

2.      Αντίγραφο επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης φορτηγού

3.      Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο Πρότυπο

4.      Φορολογική Ενημερότητα

5.      Ασφαλιστική Ενημερότητα

6.      Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου

Παροχή υπηρεσίας: Κατάβρεγμα δρόμου Μάραγκα

ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 9.994,40 €

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η εργασία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Συνημμένα Έγγραφα

 

Ο Δήμαρχος    κ.α.α

Λιανός Δημήτριος      Αντιδήμαρχος

 

Comments are closed.