Πρόσκληση εκ νέου για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Αρ. Πρωτ.: 1239

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 12-10-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                                                                                                                                                                                            Προς: Λαγογιάνη Χρήστο

Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : dke@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση εκ νέου για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την εκ νέου κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την «ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 2022-2023 ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΤΜΗΜΑ: Α- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΡΗ» έως την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022, 10,00π.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.683,36€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% . Αναλυτικά :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 ΤΜΗΜΑ: Α- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΡΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2023
1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΤ 4399 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ»

(CPV): 50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

678,87€ 990,00€
2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΤ 4398 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ»

(CPV): 50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

514,83€ 1.485,00€
3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΤ 4397 ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ-Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.»

(CPV): 50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

1.539,66€ 2.475,00€
ΣΥΝΟΛΟ 2.733,36€ 4.950,00€

 

 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης διότι το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το όριο των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των ετών 2022-2023 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο πρατήριο καυσίμων Φυκά .Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια are closed.