«Πρόσκληση εκ νέου για την υποβολή οικονομικής προσφοράς Ευρωπαϊκή γιορτή της μουσικής στη Νάξο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νά;ξου και Μιξκρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

Νάξος, 21-06-2023

Αρ. Πρωτ.: 964

ΠΡΟΣ: Κ. ΔΕΟΥΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟ

 

«Πρόσκληση εκ νέου για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την εκ νέου κατάθεση οικονομικής προσφοράς άμεσα, ήτοι μέχρι την Τρίτη 21-06-2023, 13:00 π.μ. για την δαπάνη -εκδήλωση με τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΝΑΞΟ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . Η εν λόγω δαπάνη περιλαμβάνει την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης για δύο βραδιές.
Για την παραπάνω δαπάνη, η οποία συμπεριλαμβανόταν στην υπ΄αριθ. 895/15-06-2023 πρόσκληση υποβολής προσφορών με καταληκτική ημερομηνία την 21η Ιουνίου 2023, 10:00 π.μ., δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο πρατήριο καυσίμων Φυκά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

 

Σχόλια are closed.